Uprawnienia

Posiadamy uprawnienia geologiczne:

  • kategorii V (pobierz PDF) w zakresie:
    poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych oraz określanie warunków hydrogeologicznych dla projektowania odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, projektowania inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, magazynowania i składowania na powierzchni lub górotworze substancji oraz odpadów, ustaniawiania stref ochronnych zbiorników wód podziemnych
  • kategorii VII (pobierz PDF), w zakresie:
    ustalanie warunków geologiczno-inżynierskich, z wyłączeniem wyrobisk górniczych i obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz obiektów budownictwa wodnego
gal01m gal02m

hr