Oferta

Doświadczenie.
Profesjonalizm.


Prowadzimy wszelkie prace z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii i ochrony środowiska. Wykonujemy wiercenia oraz badania a także projekty i dokumentacje geologiczne.


Obsługujemy budowy i roboty ziemne. Przyjmujemy również zlecenia nadzoru geologicznego. Pracujemy zarówno dla firm jak i odbiorców indywidualnych. Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy na terenie całego kraju.

Wszystkie prace geologiczne kontroluje i nadzoruje uprawniony do tego geolog - założyciel firmy mgr Jan Szataniak. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezproblemową oraz profesjonalną współpracę.

Geologia inżynierska
i geotechnika

W ramach obsługi geologicznej i geotechnicznej oferujemy:

 • sporządzanie projektów prac geologicznych i geotechnicznych
 • opracowywanie dokumentacji geologiczno–inżynierskich i geotechnicznych
 • opracowywanie ekspertyz i opinii geotechnicznych dotyczących oceny nośności podłoża pod posadzki oraz rodzaju podbudowy dróg, placów i parkingów
 • wykonywanie wierceń geologiczno-inżynierskich i poszukiwawczych
 • badanie zagęszczenia gruntów naturalnych i nasypowych oraz kontrolę zasypek fundamentowych a także zasypek nad ciągami uzbrojenia podziemnego
 • wykonywanie analiz granulometrycznych kruszyw (piasków i żwirów) celem określenia ich przydatności do wbudowania w podłoże obiektów technologicznych
 • odbiór wykopów fundamentowych polegający na określeniu zgodności modelu budowy geologicznej określonej w dokumentacji geotechnicznej lub w projekcie technicznym realizowanego obiektu do stwierdzonego w terenie

Hydrogeologia
i ochrona środowiska

W ramach obsługi hydrogeologicznej oferujemy:

 • sporządzanie projektów studni głębinowych i piezometrów
 • opracowanie dokumentacji i hydrogeologicznej w tym ujęć wody
 • wykonanie piezometrów wraz z nadzorem hydrogeologicznym
 • monitorowanie wód gruntowych wokół składowisk odpadów komunalnych i innych pomiarów hydrogeologicznych
 • pobranie prób wody do badań laboratoryjnych poprzedzone pompowaniem oczyszczającym

Nadzór inwestorski

W ramach nadzoru inwestorskiego oferujemy:

 • odbiór wykopów fundamentowych polegający na określeniu zgodności modelu budowy geologicznej i parametrów geotechnicznych gruntów podanych w dokumentacji geologiczno–inżynierskiej lub geotechnicznej i przyjętymi do założeń projektowych ze stwierdzonymi w terenie
 • nadzór nad wierceniami geologiczno–inżynierskimi i hydrogeologicznymi