Geologia inżynierska i geotechnika

W ramach obsługi geologicznej i geotechnicznej oferujemy:

  • sporządzanie projektów prac geologicznych i geotechnicznych
  • opracowywanie dokumentacji geologiczno–inżynierskich i geotechnicznych
  • opracowywanie ekspertyz i opinii geotechnicznych dotyczących oceny nośności podłoża pod posadzki oraz rodzaju podbudowy dróg, placów i parkingów
  • wykonywanie wierceń geologiczno-inżynierskich i poszukiwawczych
  • badanie zagęszczenia gruntów naturalnych i nasypowych oraz kontrolę zasypek fundamentowych a także zasypek nad ciągami uzbrojenia podziemnego
  • wykonywanie analiz granulometrycznych kruszyw (piasków i żwirów) celem określenia ich przydatności do wbudowania w podłoże obiektów technologicznych
  • odbiór wykopów fundamentowych polegający na określeniu zgodności modelu budowy geologicznej określonej w dokumentacji geotechnicznej lub w projekcie technicznym realizowanego obiektu do stwierdzonego w terenie

hr